Sacramento Hmong Alliance Church

Welcome

Join Us with our Online services via Facebook Live Stream

Give Online by clicking on the Tithe.ly button.

ANNOUNCEMENT

SERVICES POSTPONE until April 30th, 2020.

Join us on Facebook Live stream

Sunday Worship Services 10AM

Wednesday Worship 7PM

Hais Txog COVID-19

Vim hais tias muas qhov kab mob coronavirus hauv peb lub zos, thiab muaj coob leej uas yog cov laus hawm peb pawgntseeg, Sacramento Hmong Alliance Church tsavxwm pom zoo muab kev pehawm Vajtswv ncua 3 lub lim tiam yuav los no. Hais qhia tias peb yuav ncua hnub Sunday March 15, 22, & 29; thiab ncua Wednesday kev thov Vajtswv rau hnub March 18, 25, & April 1. Thov sawvdaws ua siab ntev pab koomtes thov Vajtswv rau qhov no. Yog hias tias muaj dabtsi ntxiv, peb mas tshaj tawm dua. Thov Vajtswv foom koob hmoov rau txhua tus.

Sacramento Hmong Alliance Church is a Christ-centered community of believers dedicated in the transformation of lives through preaching the Gospel and living according to the Word of God.

Connect with us

Explore the different ministries and get connected.